Skip to main content

Gipsellio
ul. Kopanina 30a/1
60-105 Poznań 

+48 532 408 665
biuro@gipsellio.pl


Polityka Prywatności

Zgodność z obowiązującymi przepisami dot. ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwo tychże danych są jednymi z priorytetów na stronie www.gipsellio.pl prowadzonej przez ROLU Sp. z o.o. Z tego też względu wdrożona została niniejsza polityka prywatności, informująca o sposobie, zakresie i celach w jakich gromadzimy, przechowujemy, przekazujemy lub w inny sposób  przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) (dalej: „RODO”).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
ROLU Sp. z o.o. (własciciel marki Gipsellio)
ul. Kopanina 30a/1
60-105 Poznań

NIP: 7792548816
REGON: 524012782
KRS: 0001010336

(dalej: „Administrator”), dane kontaktowe:
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. + 48 532 408 655

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora:

 1. w celu:wykonania zawartych z Panią/Panem umów lub podjęcia działań (na Pani/Pana żądanie) przed zawarciem takich umów, 
  na podstawie: 6 ust. 1 lit. b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”);
 2. w celu:wykonywania umów z podmiotem, którego Pani/Pan jest: przedstawicielem w kontaktach z Administratorem, pracownikiem, wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,
  na podstawie: 6 ust. 1 lit. f RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”);
 3. w celu:prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora na własną rzecz, w tym w szczególności informowania o towarach i usługach oferowanych przez Administratora, przekazywania informacji i zaproszeń dotyczących wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora,
  na podstawie: 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
 4. w celu:prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora na rzecz podmiotów trzecich, z którymi łączy Administratora stosunek umowy (dalej: „Kontrahenci”), w tym w szczególności informowania o towarach i usługach oferowanych przez Kontrahentów, przekazywania informacji i zaproszeń dotyczących wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Kontrahentów,
  na podstawie: 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
 5. w celu:zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej realizowanych przez pracowników Administratora, w szczególności poprzez rejestrowanie rozmów telefonicznych,
  na podstawie: 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
 6. w celu:zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektów należących do Administratora, w szczególności poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego,
  na podstawie: 6 ust. 1 lit. f RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”);
 7. w celu:zabezpieczenia Pani/Pana interesu oraz interesu Administratora na wypadek potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego,
  na podstawie: 6 ust. 1 lit. f RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”);
 8. w celu:realizacji obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”)
 9. w celu:zapoznania się z wiadomością wysłaną przez Panią/Pana przy wykorzystaniu formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej Administratora oraz w celu udzielenia na nią odpowiedzi lub zrealizowania zawartego w niej wniosku,
  na podstawie: 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
 10. w celu:umożliwienia z korzystania ze strony internetowej Administratora, administrowania nią oraz zapewnienia najlepszej jakość korzystania ze strony internetowej Administratora.
  na podstawie: 6 ust. 1 lit. f RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”);

 

 1. Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym po stronie Administratora jest:

 1. w odniesieniu do przypadku z pkt 2 lit. b) powyżej - możliwość komunikacji z partnerem biznesowym/kontrahentem Administratora i realizowanie zawartej z nim umowy;
 2. w odniesieniu do przypadku z pkt 2 lit. f) powyżej - zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektów należących do Administratora;
 3. w odniesieniu do przypadku z pkt 2 lit. g) powyżej – możliwość wykazania faktów niezbędnych do dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami.
 4. w odniesieniu do przypadku z pkt 2 lit. j) powyżej – umożliwienie z korzystania ze strony internetowej Administratora, administrowanie nią oraz zapewnienie najlepszej jakość korzystania ze strony internetowej Administratora.

 

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane są przez Administratora zarówno bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, jak również w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą.

W przypadkach, w których dane osobowe pozyskiwane są przez Administratora bezpośrednio od osób, których dane dotyczą:

 1. w odniesieniu do przypadku z pkt 2 lit. a) powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale stanowi warunek zawarcia lub wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje odmowę zawarcia z Panią/Panem umowy lub jej wykonania;
 2. w odniesieniu do przypadku z pkt 2 lit. b) powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy z podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem w kontaktach z Administratorem;
 3. w odniesieniu do przypadku z pkt 2 lit. c) oraz d) powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale ich niepodanie może uniemożliwić pozyskanie informacji, które chce przekazać Administrator;
 4. w odniesieniu do przypadku z pkt 2 lit. e) podanie danych nie stanowi wymogu ustawowego, ale kontynuowanie rozmowy telefonicznej po otrzymaniu informacji o jej nagrywaniu wiąże się z utrwalaniem przebiegu tejże rozmowy;
 5. w odniesieniu do przypadku z pkt 2 lit. f) podanie danych nie stanowi wymogu ustawowego, ale wstęp na teren obiektu Administratora wiąże się z utrwaleniem wizerunku w ramach monitoringu wizyjnego;
 6. w odniesieniu do przypadku z pkt 2 lit. g) podanie danych nie stanowi wymogu ustawowego, ale ich niepodanie uniemożliwi zabezpieczenie interesów Administratora i może stanowić podstawę odmowy zawarcia umowy.
 7. w odniesieniu do przypadku z pkt 2 lit. i) podanie danych nie stanowi wymogu ustawowego, ale ich niepodanie uniemożliwi kontakt z Administratorem przy wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość
 8. w odniesieniu do przypadku z pkt 2 lit. j) podanie danych nie stanowi wymogu ustawowego, ale jest niezbędne dla kontynuowania korzystania ze strony internetowej Administratora lub udostępnionych na niej funkcjonalności.

W przypadkach, w których dane osobowe pozyskiwane są przez Administratora w sposób inny niż bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, dane te pochodzą:

 1. od podmiotów, którego Pani/Pan jest przedstawicielem w kontaktach z Administratorem;
 2. od podmiotów trzecich udostępniających bazy danych zwierające dane osób, które wyraziły zgodę na ich udostępnienie (podczas udziału w konkursie, rejestracji w programie lojalnościowym czy rejestracji na określonych stronach internetowych); lista podmiotów trzecich, od których administrator nabywa dane dostępna jest pod adresem: dbms.com.pl
 3. z systemu CMS, na którym zbudowana jest strona internetowa administratora oraz jego poszczególnych elementów takich jak komponenty, moduły i pluginy konieczne do działania strony.

 

 1. Kategorie odnośnych danych osobowych

W przypadku pozyskiwania przez Administratora danych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, Administrator pozyskuje następujące kategorie danych:

 1. w odniesieniu do przypadku z pkt 4 lit a) powyżej - imienia, nazwiska, numer telefonu, adresu poczty elektronicznej, organizacji, której jest Pani/Pan przedstawicielem oraz pełnionej w niej funkcji;
 2. w odniesieniu do przypadku z pkt 4 lit b) powyżej – imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość zamieszkania, kod pocztowy,
 3. w odniesieniu do przypadku z pkt 4 lit c) powyżej – data wysłania wiadomości z formularza, numer IP, używany system operacyjny i przeglądarka, kraj, czas nadejścia zapytania, nazwa stacji klienta (identyfikacja realizowana przez protokół HTTP), informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, oraz w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik - adres URL strony poprzednio odwiedzonej przez użytkownika (refer link).

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Pani/Panu, na podstawie zgłoszonego żądania, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, w zakresie niezbędnym do realizacji wspomnianych obowiązków/umów, w tym w szczególności na rzecz:

 1. podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom systemów teleinformatycznych oraz usług związanych z tymi systemami, (w tym związanych z zarządzeniem stroną internetową Administratora) oraz innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora;
 2. podmiotom powiązanym z Administratorem kapitałowo lub osobowo;
 3. Zleceniodawcom Administratora, na podstawie umów zawartych z Administratorem;
 4. organom administracji publicznej uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Okres przechowywania danych/kryteria ustalania tego okresu

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:

 1. w przypadkach określonych w pkt 2 lit. a) i b) - przez okres współpracy z Panią/Panem lub Podmiotem, którego przedstawicielem Pani/Pan jest, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą lub okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 2. w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody, tj. w przypadkach określonych w pkt 2 lit. c), d) oraz i) - przez okres jej obowiązywania tj. aż do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 3. w przypadkach określonych w pkt 2 lit. e) - przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy lub do momentu cofnięcia zgody zależnie od tego co nastąpi wcześniej.
 4. w przypadkach określonych w pkt 2 lit. f) - przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami przez właściwe władze;
 5. w przypadkach określonych w pkt 2 lit. g) – do dnia wygaśnięcia ewentualnych roszczeń;
 6. w przypadkach określonych w pkt 2 lit. h) - przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub wiążące Administratora umowy;
 7. w przypadkach określonych w pkt 2 lit. j) – przez okres korzystania ze strony internetowej Administratora, a także przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane.

 

 1. Uprawnienia

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona (-y) do realizacji wspomnianych uprawnień, na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, w szczególności zaś do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
 2. żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
 3. żądania usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, na zasadach określonych w pkt 10 poniżej;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,  
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w przypadkach wskazanych w pkt 2 lit. b), f), g) oraz j) powyżej;
 6. żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w przypadkach wskazanych w pkt 2 lit. a), c), d) e) oraz i) powyżej, o ile przetwarzanie wykonywane jest w sposób zautomatyzowany;
 7. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) 
 8. jeżeli przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody (przetwarzanie, o którym mowa w pkt. 2 lit. c), d), e) oraz i) cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 1. Szczegółowe informacje na temat usuwania Pani/Pana danych osobowych

Zgodnie z art. 17 RODO, w każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona (-y) do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, jeżeli w Pani/Pana przypadku zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. w przypadkach określonych w pkt 2 lit c) i d) wyrażona przez Panią/Pana zgoda została przez Panią/Pana cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. w przypadkach określonych w pkt 2 lit. b), e) i f) został przez Panią/Pana wniesiony sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania.

Niezależnie od powyższego Pani/Pana dane osobowe zostaną również usunięte przez Administratora, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa, niezależnie od złożenia przez Panią/Pana wniosku w tym zakresie.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie dotyczy jednak sytuacji, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne:

 1. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 2. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że Pani/Pana prawo do żądania usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 3. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgłoszenie żądania usunięcia Pani/Pana danych przez Administratora nie jest równoznaczne z usunięciem tychże danych z baz danych prowadzonych przez inne podmioty, w tym wskazane w pkt 4. Żądanie usunięcia danych przez podmioty trzecie winno zostać zgłoszone bezpośrednio tym podmiotom, w tym przy wykorzystaniu formularzy dostępnych pod adresem: https://dbms.com.pl/iod/ lub iod.dmsale.com lub iod.dbms.com.pl

W przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w pkt 2 lit c), d) i e), Pani/Pana numer telefonu może zostać na Pani/Pana wniosek umieszczony na liście numerów, które nie będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych. Numer telefonu zostanie usunięty z listy, o której mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku ponownego wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach określonych w pkt 2 lit c), d) i e).

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będę jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

 1. Szczegółowe informacje na temat korzystania ze strony internetowej Administratora

Dane gromadzone w dziennikach logów serwisów internetowych Administratora służą wyłącznie do administrowania nimi. Podobnie jak większość serwisów WWW, Administrator przechowuje zapytania http kierowane do serwerów Administratora.

W celach analizy jakości korzystania ze strony internetowej Administratora, Administrator korzysta z usługi Google Analytics, która to usługa poprzez pliki „cookies” zbiera niektóre dane wskazane w pkt 5 lit. c). Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową Administratora. Analiza powyższych danych ma na celu określenie jakie strony są najczęściej oglądane, dostosowanie stron do przeglądarek WWW, sprawdzenie czy struktura stron nie zawiera błędów. Zgromadzone logi przechowywane są przez czas nieokreślony, mają one charakter pomocniczy przy tworzeniu i administrowaniu serwisów internetowych.

Informacje o odwiedzających stronę internetową, które nie stanowią danych osobowych i nie pozwalające na identyfikację konkretnych osób mogą być przekazywane przez Administratora innym administratorom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

Administrator, według swojego uznania, może włączać lub oferować produkty lub usługi stron trzecich na stronie internetowej Administratora. Witryny podmiotów zewnętrznych mają odrębne i niezależne zasady ochrony prywatności. W związku z tym, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i działania witryn zewnętrznych. W celu zapewnienia integralność strony internetowej Administratora, Administrator przyjmuje jednak opinie na temat tych stron, które może Pani/Pan przesłać bezpośrednio do Administratora.

Korzystanie ze strony internetowej Administratora może również wiązać się z wykorzystaniem plików „cookies". Szczegółowe informacje na temat wykorzystania plików „cookies” przez Administratora dostępne są w Polityce Plików „Cookies”.

 

 1. Osoby niepełnoletnie

Administrator nie przetwarza świadomie ani celowo danych osobowych dotyczących osób niepełnoletnich (tj. osób poniżej osiemnastego roku życia).

 

 1. Zmiany polityki

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności oraz jej aktualizacji.

 

 1. Kontakt

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, w tym w szczególności informacje dotyczące niniejszej polityki prywatności oraz realizacji przysługujących Pani/Panu praw, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem w następującej formie:

 1. za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. pisemnie na adres: ul. Kopanina 30a/1, 60-105 Poznań

 

Kontakt