Skip to main content

Gipsellio
ul. Kopanina 30a/1
60-105 Poznań 

+48 532 408 665
biuro@gipsellio.pl


Polityka „G|PSELL|O” w zakresie zarządzania środowiskiem

Codziennie doskonalimy racjonalne i zrównoważone korzystanie z zasobów oraz koncentrujemy się na ochronie surowców.

Wszelkie działania „G|PSELL|O” zorientowane są na efektywne stosowanie zasad polityki zrównoważonego rozwoju zakładającego świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy rentownością, dbałością o środowisko naturalne oraz dobrostan Człowieka.

Każdy pracownik „G|PSELL|O” jest świadomy wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne, wobec czego przekazujemy systemowo pracownikom informacje na temat zachowań proekologicznych. Kadra kierownicza na wszystkich szczeblach zarządzania „G|PSELL|O” jest aktywnie zaangażowana w realizację strategicznych celów środowiskowych i monitoruje poziom ich realizacji. W produkcji stosujemy tylko naturalne składniki: gips krystaliczny (pozyskiwany z ekologicznie eksploatowanych złóż) i włókno szklane (wytwarzane z piasku kwarcowego), a procesy optymalizujemy pod kątem zużycia znikomej ilości wody, jej recyclingu, jak i niestosowania wygrzewania, przez co w produkcji nie zużywamy energii cieplnej, czy węglowodorów, ergo minimalizujemy emisję do środowiska. Nasze wyroby powstają dzięki współpracy z lokalnymi dostawcami, a składniki kompozytu opatrzone są odpowiednimi certyfikatami. Przy produkowaniu elementów z naszego kompztyu GRG bacznie zwracamy uwagę na zagadnienia związane z LowCarbonFootprint, GOZ, LessWaste, czy Recycling. Takie podejście pozwala nam na implementowanie certyfikacji LEED oraz BREAM.

„G|PSELL|O” stosuje również działania edukacyjne i informacyjne w zakresie zaangażowania w sprawy ekologii, realizacji procesów ukierunkowanych na doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom środowiskowym, jak przyjazności produktów „G|PSELL|O” dla środowiska. Odbiorcami tej edukacji są w szczególności nasi dostawcy, kontrahenci i Klienci.

Elementem strategii działalności „G|PSELL|O” jest utrzymanie, ciągłe doskonalenie i śledzenie postępu nauki i techniki oraz stosowanie najnowszych technologii działalności biznesowej. Przekłada się to na inwestycje i modernizacje urządzeń zmierzające do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko.

„G|PSELL|O” przestrzega wymagań prawnych i wszelkich uregulowań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Podejmujemy również działania mające na celu zahamowanie ewentualnego negatywnego wpływów naszej działalności na środowisko naturalne.

Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do zachowania równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, gwarantując możliwość zaspokojenia potrzeb obywateli, zarówno współczesnego świata, jak i naszych przyszłych pokoleń.

„G|PSELL|O” podejmuje również działania z zakresu ESG rozumianego nie tylko jako „E” (środowisko), ale również „S” (społeczna odpowiedzialność) i „G” (ład korporacyjny). Uwzględniając nasz znikomy wpływ na środowisko (wykorzystujemy jedynie niewielkie ilości energii elektrycznej do wytwarzania naszego kompozytu GRG), nasze wysiłki koncentrujemy zwłaszcza w zakresie implementacji raportowania ESG, zdolności angażowania naszej organizacji w przekształcanie wyzwań w przyszłe sukcesy, jak i w zobowiązane do bycia transparentnymi wobec naszych interesariuszy nie tylko w zakresie wpływu na środowisko, ale również w kwestiach społecznych i zarządzania.

Aby nasze stwierdzenia dotyczące ESG nie były tylko modnymi marketingowymi sloganami, wystarczy przytoczyć fakty: wytworzenie elementu z naszego kompozytu GRG obciąża środowisko 7-ktornie mniej w stosunku to wytworzenia takiego samego elementu z betonu!

Kontakt